Mu Sài Gòn xin thông báo mở Resets đến mốc 350 lần và giới hạn Reset từ 12h00 chủ nhật 07/07/2019.

Giới hạn toàn Server mốc tiếp theo là 350 lần, sau khi có 10 người max Reset sẽ mở reset tự do...