SV quyền lực vừa ra đời đc ít hôm. có rất nhiều chuyện tôi muốn ad giải thích thắc mắc
Thứ nhất : sv quyền lực có hack bung agi. DK mà đánh chưởng chém băng đánh nhanh như mưa.
Thứ hai : Công thành...