BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần IV Max 400 Resets - Truyền Thuyết như sau :#
Nhân vật
(RS/RL)
Class
Thế hệ
Thời gian